Algemene Voorwaarden

Op alle Overeenkomsten die Klant met Brute Bonen aangaat, en op alle diensten en/of producten van Brute Bonen die Klant afneemt, zijn deze Voorwaarden van toepassing. Deze Voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de Website van Brute Bonen en zijn voor of bij het aangaan van de Overeenkomst aan Klant elektronisch ter hand gesteld. Begrippen met een hoofdletter geschreven hebben de betekenis die daaraan in deze Voorwaarden wordt toegekend. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen enkelvoud en meervoud.

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Abonnement: een Overeenkomst tussen Brute Bonen en Klant voor het op periodieke basis gedurende langere tijd leveren van versgebrande koffiebonen, bijbehorende accessoires, en eventuele bijbehorende diensten, een en ander zoals nader overeengekomen per individuele Overeenkomst;
 • Bedenktijd: de in artikel 9.1 van de Voorwaarden bedoelde termijn;
 • Brute Bonen: de VOF handelend onder de handelsnaam Brute Bonen, gevestigd aan de Laan van Oostenburg 12, 2271AP te Voorburg, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 77012380;
 • Klant: de afnemer, zijnde consument of een partij handelend voor beroep of bedrijf, die met Brute Bonen een Overeenkomst aangaat;
 • Overeenkomst: iedere door Klant geaccepteerde of uitgevoerde van Brute Bonen afkomstige offerte, iedere bestelling die Klant bij Brute Bonen plaatst, of iedere andere Overeenkomst die Klant aan Brute Bonen bindt;
 • Persoonsgegevens: alle persoonsgegevens in de zin van EU Verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die betrekking hebben op Klant, met inbegrip van betalingsgegevens;
 • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, met inbegrip van toekomstige bijgewerkte versies daarvan;
 • Website: de website brutebonen.nl of andere website via welke Brute Bonen haar diensten en/of producten op afstand aanbiedt aan Klant.

2. Een abonnement afsluiten bij Brute Bonen

 1. Overeenkomsten met Brute Bonen worden uitsluitend op afstand aangegaan. Tussen Brute Bonen en Klant komt de Overeenkomst, al dan niet zijnde een Abonnement, tot stand via de Website op het moment dat de Klant een bestelling plaatst, of kenbaar maakt een aanbieding of offerte van Brute Bonen te accepteren.
 2. Om voor een Brute Bonen Abonnement in aanmerking te komen, moet Klant:
  1. Woonachtig zijn in Nederland;
  2. Beschikken over een brievenbus van minimaal 26,5 cm lang en 3,2 cm hoog.

3. Verplichtingen voor Klant

 1. Bij het aangaan van een Overeenkomst is Klant verplicht om zijn of haar Persoonsgegevens correct en naar waarheid op te geven aan Brute Bonen en/of een partij die Brute Bonen inschakelt ter uitvoering van de Overeenkomst. Klant dient de opgegeven Persoonsgegevens te controleren alvorens het aangaan van de Overeenkomst te bevestigen.
 2. Klant dient zorgvuldig om te gaan met de inloggegevens die Brute Bonen Klant verstrekt om toegang te kunnen verkrijgen tot (een account op) de Website. De inloggegevens zijn niet overdraagbaar. Klant is verplicht volstrekte geheimhouding te betrachten over de inloggegevens en zal de inloggegevens op een veilige plaats bewaren.

4. Prijs

 1. Klant is de per Overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd op de overeengekomen momenten.
 2. Brute Bonen behoudt zich het recht voor om de prijzen van het Abonnement tijdens de looptijd te wijzigen, waarbij Brute Bonen Klant uiterlijk 14 dagen voordat een wijziging effect heeft zal informeren.
 3. Klant zal bij een wijziging die resulteert in prijsverhoging gerechtigd zijn om de Overeenkomst binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Klant enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.
 4. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

5. Betaling

 1. Voor de betaling kan Klant uitsluitend gebruik maken van de door Brute Bonen op de Website aangeboden betalingsmogelijkheden.
 2. Ingeval Klant gebruik wenst te maken van een automatische incasso, geeft Klant aan Mollie B.V. toestemming om namens Brute Bonen door middel van een SEPA-machtiging ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.
 3. Betaling dient plaats te vinden uiterlijk binnen 14 dagen nadat een Overeenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke geplande levering van een Abonnement.
 4. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, heeft Brute Bonen het recht de verzending op te schorten en een eventueel Abonnement te onderbreken. Brute Bonen zal maximaal twee keer proberen het bedrag te incasseren of maximaal twee betalingsherinneringen versturen.
 5. Facturen en betalingsherinneringen worden door Brute Bonen uitsluitend elektronisch aangeboden aan Klant. Hierbij zijn de door Klant verstrekte Persoonsgegevens leidend.
 6. In geval van periodieke betaling (Abonnement) bestaat het door Brute Bonen te incasseren bedrag uit de prijs van de door Klant gewenste hoeveelheid versgebrande koffiebonen en andere producten van de eerstvolgende zending. Aangezien Klant de gewenste hoeveelheid tussen de zendingen kan wijzigen, kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige periode.

6. Kortingscodes

 1. Brute Bonen-kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor eigen commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. Het is Klant niet toegestaan om persoonlijke kortingscodes te delen met voor Klant onbekende derden.
 2. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd. Brute Bonen behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.

7. Onderbreken, opzeggen of wijzigen van Overeenkomst door Klant

 1. Klant is gerechtigd om via de Website, schriftelijk of overige door Brute Bonen ondersteunde kanalen, de Overeenkomst te allen tijde tijdelijk te onderbreken, te wijzigen of op te zeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzegtermijn, dan wel de voor een bestelling relevante Persoonsgegevens te wijzigen, vóór de eerstvolgende verzending.
 2. Voor leveringen die gepland staan hanteert Brute Bonen uiterlijk 3 dagen voor de dag van levering als moment waarbinnen Brute Bonen de in artikel 7.1 bedoelde wijziging of mededeling van Klant moet hebben ontvangen en bevestigd.
 3. Voor het opzeggen of onderbreken van een periodieke Overeenkomst hanteert Brute Bonen een opzegtermijn van 4 dagen voor de dag van de volgende geplande levering.

8. Levering, levertijd en uitvoering

 1. Brute Bonen levert haar goederen overal in Nederland, op het bij de bestelling door Klant opgegeven adres.
 2. De bezorgkosten van een Abonnement zitten in de prijs inbegrepen. Voor eenmalige aankopen worden in het bestelproces de verzendkosten berekend
 3. Levering van versgebrande bonen gebeurt altijd daags na de door Brute Bonen aangegeven branddagen. Leveringsdata zijn indicatief.
 4. Brute Bonen levert haar koffiebonen in een brievenbuspakket of -envelop. Klant hoeft dus niet thuis te blijven voor de zending. Mocht de brievenbus niet aan de standaard formaten (38 x 26,5 x 3,2 cm) voldoen dan wordt het pakket bij de buren aangeboden, of maximaal twee maal opnieuw aangeboden. Lukt het niet om het pakket af te leveren dan wordt de zending weer retour gezonden naar de Brute Bonen. Na betaling
 5. Mochten de producten op het moment van verzending nog niet betaald zijn conform de Overeenkomst, dan behoudt Brute Bonen de eigendom totdat het koopbedrag volledig betaald is.
 6. Koffiebonen zijn een natuurlijk product waarin altijd variatie kan optreden. Het branden is een ambachtelijk proces, waardoor ook variatie kan optreden in het uiteindelijke product. Brute Bonen doet zijn uiterste best een zo consistent mogelijk product te leveren, maar kan hier geen garanties op verlenen.
 7. Brute Bonen is gerechtigd om ter uitvoering van een Overeenkomst derde partijen in te schakelen.

9. Herroepingsrecht en retourneren

 1. Het uitgangspunt is dat bij de aankoop van producten op afstand, de Klant, indien Klant handelt als consument, een wettelijk herroepingsrecht toekomt. Het betekent dat Klant gerechtigd is om een Overeenkomst zonder opgaaf van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden (“Bedenktijd”). Hiervoor gelden belangrijke uitzonderingen.
 2. In afwijking van artikel 9.1, is wettelijk bepaald dat Klant geen herroepingsrecht toekomt bij:
  1. de koop van producten die snel kunnen bederven of verouderen (zoals versgebrande koffiebonen); en
  2. duidelijk volgens de specificaties van Klant vervaardigde producten die niet zijn geprefabriceerd en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van Klant.
 3. Uitzondering; In het geval van een Abonnement op versgebrande koffiebonen mag Klant desondanks gebruikmaken van het herroepingsrecht.
 4. Als het herroepingsrecht van toepassing is, gaat de Bedenktijd bij een Overeenkomst in op dag na ontvangst van het product door of namens Klant.
 5. In afwijking van het voorgaande gaat de Bedenktijd bij een Abonnement in op de dag waarop Klant het eerste product (de eerste zending, ofwel proefpakket) heeft ontvangen in het kader van zijn of haar Abonnement.
 6. Klant kan het herroepingsrecht uitoefenen door gebruik te maken van het modelformulier dat beschikbaar is op de Website.
 7. Tijdens de Bedenktijd dient Klant zorgvuldig om te gaan met ontvangen producten en bijbehorende verpakkingen. Klant zal producten slechts mogen uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij een product wenst te behouden. In het geval van koffiebonen mag de klant een kleine hoeveelheid te proberen (maximaal 50 gram) voor de beoordeling.
 8. Indien Klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal Klant het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking, binnen 14 dagen na het verlopen van de Bedenktijd aan Brute Bonen retourneren conform de door Brute Bonen gegeven instructies.
 9. Een product waarvoor het herroepingsrecht geldt kan worden geretourneerd aan het volgende adres: Brute Bonen, Laan van Oostenburg 12, 2271AP Voorburg.
 10. Het uitoefenen van het herroepingsrecht is voor Klant kosteloos, maar de kosten van retournering komen volledig voor rekening van Klant, tenzij Brute Bonen Klant uitdrukkelijk heeft aangeboden de retourkosten voor haar rekening te nemen, middels het verstrekken van een verzendlabel.
 11. Indien de geretourneerde producten onvolledig of beschadigd zijn, houdt Brute Bonen het recht om de schade in mindering te brengen op het retourbedrag.
 12. Indien Klant producten, die onder een Abonnement of Overeenkomst vallen die wordt herroepen tijdens de Bedenktijd, reeds heeft betaald, zal Brute Bonen de betaling binnen 14 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan Klant terugbetalen.

10. Privacy

 1. Voor het kunnen voorbereiden, uitvoeren en afhandelen van een Overeenkomst, alsmede vanwege andere doeleinden, zoals (direct) marketing, verwerken wij Persoonsgegevens van de Klant. Brute Bonen hanteert een online privacybeleid waarin informatie wordt verstrekt over de verwerking van Persoonsgegevens en de rechten die een Klant daarbij heeft.

11. Garantie en aansprakelijkheid

 1. Voor zover wettelijk toegestaan is Brute Bonen niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, met inbegrip van gederfde winst, misgelopen omzet en misgelopen kansen, ontstaan door een door haar geleverd product.
 2. Brute Bonen garandeert dat een door haar geleverde product geschikt is voor het doel waarvoor het op grond van de door Brute Bonen verstrekte informatie bestemd is en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.
 3. Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van een product die is ontstaan gedurende de Bedenktijd, als een behandeling van dat product door Klant verder is gegaan dan noodzakelijk was om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.
 4. Klant is aansprakelijk voor ieder gebruik dat van zijn inloggegevens wordt gemaakt.
 5. Brute Bonen is wettelijk verplicht Klant eraan te herinneren dat Klant er recht op heeft dat een geleverd product voldoet aan de betreffende Overeenkomst.

12. Wijziging van deze voorwaarden

 1. Brute Bonen behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Voor zover wettelijk vereist zal Klant over wijzigingen vooraf worden geïnformeerd.
 2. Indien de in artikel 12.1 bedoelde wijziging een wezenlijke wijziging van de door Brute Bonen toegezegde prestatie inhoudt, zal Klant gerechtigd zijn de Overeenkomst op te zeggen voordat de betreffende wijziging jegens Klant effect verkrijgt.

13. Ontbinding

 1. Indien de Klant zijn verplichtingen onder een Overeenkomst, bijvoorbeeld de betalingsverplichting, niet nakomt dan is Brute Bonen gerechtigd om Klant middels een ingebrekestelling de gelegenheid te geven om binnen een door Brute Bonen gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, en indien nakoming uitblijft, de Overeenkomst buiten rechte te ontbinden.
 2. Brute Bonen behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de Overeenkomst ook volledige vergoeding van alle schade, met inbegrip van incassokosten, op Klant te verhalen.

14. Overige bepalingen

 1. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door Klant slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Brute Bonen uitdrukkelijk zijn aanvaard.
 2. Andere algemene voorwaarden dan deze Voorwaarden zijn niet van toepassing. Voor zover noodzakelijk wijst Brute Bonen de toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van Klant uitdrukkelijk van de hand.
 3. Niets in deze Voorwaarden beoogt een overdracht of licentie van intellectuele-eigendomsrechten van Brute Bonen ten gunste van Klant te bewerkstelligen of tot stand te doen komen. Brute Bonen behoudt zich te dien aanzien uitdrukkelijk alle rechten voor.
 4. Een Overeenkomst, of enige rechten en verplichtingen daaronder, mag/mogen door Klant niet worden overgedragen aan een derde zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Brute Bonen.
 5. Brute Bonen is gerechtigd haar rechten en verplichtingen onder een Overeenkomst (deels) over te dragen aan een derde. Klant stemt hiermee in, welke instemming voor zover vereist tevens als medewerking kwalificeert. Een dergelijke overdracht tast de geldigheid van een Overeenkomst niet aan.

15. Geschillen en toepasselijk recht

 1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Brute Bonen, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd. Hiervoor kan het e-mailadres info@brutebonen.nl of het contactformulier op de Website gebruikt worden.
 2. Bij Brute Bonen ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Brute Bonen binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Op alle Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen, alsook deze Voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing.
 4. Mocht de koffie onverhoopt niet de topkwaliteit zijn die je van ons mag verwachten, of komt de verpakking beschadigd bij je aan, neem dat zo snel mogelijk contact met ons op, dan zoeken we naar een passende oplossing. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting Webwinkelkeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om uw klacht te deponeren via het platform de Europese Unie.